Еленко Божков: „Трябва цялостна реформа в здравеопазването с поставяне на пациента в центъра на здравната система”

Божков коментира още важността и значимостта на българското образование и здравеопазване, Стратегията за развитие на България и защо Румен Радев трябва да е Президент з автори мандат 

 

Днес за българското здравеопазване и образование, за Стратегията за развитие на България и за Президента Радев ще си говорим с Еленко Божков. Той е и кандидат за народен представител от 27- МИР – Стара Загора от листата на „Изправи се БГ”. Божков е част от Стратегическия Съвет на Президента на Република България Румен Радев. Професионалният стаж на Еленко Божков повече от 40 години е свързан с българската енергетика.

Ето какво сподели той за читателите на вестник „Долина”:

- Здравеопазване и образование са основните стълбове на едно общество. Болно ли е според Вас нашето образование и здравеопазване и ако да – какво е лечението?

- През последните години тенденциите в развитието на българското образование и наука вървят в негативна посока. Образователният модел следва да се обърне с фокус върху личността в системата на средното образование – учител и ученик, както и с фокус върху приноса на образованието и науката в икономиката, заетостта и бизнеса. За прекратяването на негативните тенденции и за да се осъществи радикална модернизация в образователния модел е нужно прилагането на следните мерки: Продължаване тенденцията на увеличение на учителските заплати. Осигуряване на училищни автобуси за системата на образованието и на средства за тяхната поддръжка. Осигуряване на безплатни детски градини и ясли за всички деца. При недостиг на места родителите ще получават ваучери за частни детски градини и ясли. Мярката е на стойност 200 млн. лв. на година и ще подпомогне пряко българските домакинства с деца до 7-годишна възраст или около 300 хиляди деца. Създаване на Национална програма „Лаптоп за всяко дете“ с подсигуряване на лаптоп, интернет и компютърна периферия за всички ученици и учители. Създаване на гъвкава система за включване на децата със специални образователни потребности в масовото училище, като се ангажират родители и специалисти в този процес. Фокусиране на усилията в задържането на децата в образователната система и намаляване дела на отпадащите от нея, в т. ч. и въвеждане на стимули за деца и младежи в неравностойно положение – младежи от социалните домове, малцинствата, бежанци, имигранти и др. Финансиране на науката и висшето образование на базата на оценка на постиженията на учебните заведения и на съотносимостта им към нуждите на икономиката и обществото. Привличане на финанси от националните и международни фондове и програми, от бизнеса, от участия в партньорски проекти, работа  в мрежи и др. Стимулиране на обмена на учени и преподаватели и възможности за специализации и участия в научни форуми, практики в авторитетни институции и научни и образователни институции. Приемане на редица законодателни мерки за обвързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на икономиката и публичния сектор. При финансирането на държавните поръчки в сферата на висшето образование приоритизиране на техническите специалности и бакалавърските и магистърски програми по фундаментални природни науки от решаващо значение за развитието на икономиката и още редица мерки в тази насока

- А как да излекуваме тежко болното ни здравеопазване?

- Лечебните мерки, които предлагаме са цяла гама, като са основно подчинени на Цялостна реформа в здравеопазването с поставяне на пациента в центъра на здравната система и сме ги разделили в няколко сектора: Решения за достъпно здравеопазване, Решения за реформа в Спешната помощ и Решения за подобряване на квалификацията и условията за развитие на  медицинските специалисти. Ето и част от нашите решения:

- Спазване на принципа „парите следват пациента“. Осигуряване в пълен размер и с реални средства на държавните служители;

- Увеличаване на публичните средства за здравеопазване при еднакво третиране на всички осигуряващи се лица;

- Намаляване на доплащането в брой в здравната система, повишаване на публичните разходи за здравеопазване и контрола върху изразходването им. Доплащанията в България са най-големи в сравнение с всички страни в ЕС – близо 50% от стойността на медицинската помощ или общо близо 5 милиарда лева;

- Създаване на фонд, който да поеме здравното осигуряване на доказано социално слаби български граждани, които нямат финансова възможност да плащат своите здравни осигуровки;

- Изграждане на Национална многопрофилна детска болница и премахване на лимитите в лечебните заведения. Също така  по-голямо финансиране на доболничната помощ и долекуването;

- Намаляване на доплащането за лекарства и освобождаване на НЗОК от ДДС за медикаменти и медицински изделия, както и въвеждане на електронно здравеопазване, електронна здравна карта и електронни рецепти и досие;

- Увеличаване на броя и вида на медицинските дейности, които се извършват, без да се хоспитализират пациентите;

- Подобряване на достъпа до първична извънболнична медицинска помощ, стоматологична помощ и фармацевтично обслужване в малките общини и населени места. Също така сме предвидели и увеличение на средствата и дейностите за профилактика, превенция и здравна просвета, И мога да продължа с мерките. За „лечението” на здравеопазването сме разписали цяла стратегия. В нея е заложено и продължаване на финансирането и дейността на Центъра за асистирана репродукция. Прилагане на комплексни мерки за намаляване на общата смъртност. България е страната с най-висока обща смъртност в света - 15.5 на 1000 души население за 2019 година и 17.8/1000 за 2020 година.

- Гарантиране на всеобща, достъпна, качествена и навременна Спешна помощ за всички български граждани, без изключение, финансирана с публични средства и други;

- Комплекс от мерки за преодоляване на недостига на медицински специалисти - 1/3 от лекарите са в пенсионна възраст, а медицинските сестри са три пъти по-малко от необходимите за нормалното функциониране на здравната система;

- Спешни мерки за повишаване на знанията и уменията сред лекари и друг медицински персонал в предприемачество и стопанско управление и мерки, свързани с насърчаването на частната инициатива в инфраструктура, предлагаща здравни услуги, съобразени с променящата се възрастова структура на населението;

- Насърчаване на международният обмен на знания и информация между България и страните – членки на ЕС в областта на здравеопазването и провеждането на мерки за адекватна подготовка на системата на здравеопазване за предоставяне на здравни и медицински услуги на чужди граждани, в т.ч. чуждоезиково обучение, информационни системи, обща подготовка по основните регламенти на правото на общността и др.

- А какви са мерките за управление на COVID-кризата?

- Ще започна от тук: Оптимизиране на План за управление на COVID-кризата, какъвто България нямаше в най-острите фази на пандемията.

След това възстановяване на плановите дейности в болниците, за да не се застрашава животът на огромен брой хора с тежки хронични заболявания. Активно включване на общопрактикуващите лекари и на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ в борбата срещу COVID-19.     Контрол върху процеса на преструктуриране на болниците в условията на пандемията с цел да не се допуска отказ от прием на тежко болни при незаети легла. Заплащане на тестовете за COVID-19 с публични средства. Увеличаване цената на клиничните пътеки, свързани с COVID-19. Прилагане на комплекс от мерки за изпълнение на ваксинационния план, така че най-уязвимите групи да се ваксинират приоритетно. Осигуряване на регулярни доставки на ваксините и гарантиране на тяхното правилно съхранение. Подобряване на организацията на ваксинирането.

- Вие сте част от Стратегическия Съвет към Претендента на Република България. Има ли своя стратегия за развитие България?

- Една държавническа стратегия обхваща цялостното обществено развитие на страната в дългосрочен хоризонт. Това е „голямата”, осмисляща съществуването и бъдещето на нацията и държавата стратегия, която изхожда от базисни ценностни предпоставки и най-вече от възприемането на определена идея за националната идентичност. Стратегията задава смисъл, а не разпределя ресурси и не предначертава конкретни действия.

Така поставена основната задача на  Стратегическия Съвет и Стратегията, която създадохме е формулиране на ясна ценностна основа на националната стратегическа перспектива и мисията на българската държава. Като висша ценност формулирахме действителното материално и духовно добруване на българина, на основните ни социални общности, на нацията като цяло. Добруването на българският народ от плът и кръв – в реалната си социална среда с реалните си проблеми, не на абстрактният, средностатистически българин, а на конкретните личности, семейства, професионални и териториални общности.

Стратегическата мисия на българската държава е да осигурява в максимална степен благоприятното формиране, развитие и реализация на човешкия потенциал.

Формулирахме и национална стратегическа визия със следните основни цели:

Цел № 1. Поетапно забавяне и овладяване на демографската криза (преди всичко, чрез подобряване на раждаемостта, понижаване на смъртността и заболеваемостта, снижаване на емиграцията;

Цел № 2. Съществено подобряване на качеството на националния човешки потенциал (чрез повишаване на образоваността, квалификацията, мотивацията и условията за трудова реализация ва българите);

Цел № 3. Устойчиво интелигентно икономическо развитие, основано на наука и иновации и на качествено подобрена среда за бизнес и предприемачество с грижа за опазване на околната среда и природа, но подчинено на ценностния приоритет на човешкото развитие и на съвременни екологични стандарти. 

Постигането на тези цели според Стратегическия Съвет трябва да стане, чрез един нов модел (начин) на управление, образно казано основан на „четири О”:

Първо. Откритост към обществото (прозрачност) и отзивчивост. Със съответни законови промени всеки орган на власт (законодателна, изпълнителна, съдебна, местна) трябва да бъде задължен да провежда дейността си, така че обществото да е информирано и да получава своевременен и съдържателен отговор на всички основателни въпроси и искания за информация.

Второ. Обоснованост на вземаните управленски решения с предварително оповестени аргументи и доказателства. Сегашната практика на заобикаляне и пряко нарушаване на изискванията за оценка на въздействието на законодателството и политиките показва, че се налага съществено преработване на нормативната уредба и промени в начина на устройство и функциониране на институциите. 

Трето. Отчетност на всеки орган на властта, всяка администрация и всяко длъжностно лице пред обществото за изразходваните средства и постигнатите резултати. За целта е необходимо разработване и въвеждане на ново законодателство, което да направи невъзможна днешната безотчетност и подмяната на отчетността с рекламни акции.

Четвърто. Отговорност за законосъобразно, целесъобразно и съответстващо на съвременните етични стандарти на добро управление упражняване на публичната власт. Това означава, от една страна, по-ефективен контрол и санкции за корупция и злоупотреба с власт, а от друга страна, въвеждане на нови стандарти и ефективни механизми за политическа, административна, материална и морална отговорност в духа на съвременните европейски практики.

- Защо според Вас трябва Румен Радев да е Президент на България?

- Румен Радев трябва да бъде преизбран за втори път за Президент на Република България, защото той има мисия! Неговата мисия е той като държавен глава заедно с всички нас от братството на почтените хора да отвоюваме държавата от мафията и мутрите, които я управляваха до сега, да спрем ширещата се корупция, бандитщина и  беззаконие.

Разговорът води: Яница Станчева

Купуването и продаване на гласове е престъплене!

Сподели статията

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co