Уни­вер­си­тет­ският диаг­нос­ти­чен цен­тър по ма­мо­ло­гия при УМ­БАЛ „Проф. д-р Стоян Кир­ко­вич“ – Ста­ра За­го­ра, ор­га­ни­зи­ра от на­ча­ло­то на ок­том­ври про­фи­лак­тич­ни прег­ле­ди за рак на гърда­та. Те ще бъ­дат из­вър­шва­ни от спе­циа­лист вся­ка сря­да и пе­тък от 14:00 до 15:00 ча­са в ка­би­нет No 18 на Диаг­нос­тич­но-кон­сул­та­ти­вен блок, кой­то се на­ми­ра на пър­вия етаж на болни­ца­та. Же­лае­щи­те тряб­ва пред­ва­ри­тел­но да за­пи­шат час на тел.: 0884 303 482.


От Уни­вер­си­тет­ска­та бол­ни­ца при­пом­нят, че Цен­тъ­рът раз­по­ла­га с апа­рат за кон­так­тна тер­мо­ма­мог­ра­фия (ино­ва­ти­вен, ви­со­ко­тех­но­ло­ги­чен, лес­но при­ло­жим, ут­вър­ден и на­пъл­но безвреден ме­тод – без рен­тге­но­во об­лъч­ва­не).
Той е под­хо­дящ за: же­ни под 50 го­ди­ни, кои­то са из­вън прог­ра­ми­те за скри­нинг; же­ни с фа­мил­на об­ре­ме­не­ност за рак на гър­да­та; же­ни, кои­то прие­мат орал­ни кон­тра­цеп­ти­ви или са на хор­мо­нал­но-за­мес­ти­тел­на те­ра­пия; же­ни на въз­раст над 50 го­ди­ни за кон­трол на със­тоя­ние­то на гър­ди­те меж­ду ре­дов­ни­те ма­мог­ра­фии.
Пре­дим­ства­та са, че прег­ле­дът се из­вър­шва без об­лъч­ва­не, ме­то­дът е ино­ва­ти­вен, без­болезнен, ле­сен и бърз (10 – 15 мин.). Из­след­ва­не­то с апа­ра­та за кон­так­тна тер­мо­ма­мог­ра­фия се зап­ла­ща на ка­са­та на УМ­БАЛ „Кир­ко­вич“.

Сподели статията

Етикети
Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co