В интервю във в. „24 часа“ от 16.08. К. Добрев ни съобщава, че „/б/авно, но упорито водим цялата битка за промяна и вътре, и извън партията.“ Що се отнася до партията, всъщност ръководството извършва не промяна, а безогледна подмяна на нейната същност на съвременна социалистическа партия!

          Първо,  - подмяна на програмните ценности. Съобщава ни се, че в политиката трябва да се водим не от друго, а от ценностите на БСП. Естествено, само че подмяната сега започва именно от ценностите с тезата за „левия консерватизъм“, упорито проповядвана от ръководството на партията. На събора на Бузлуджа К. Къдринова в словото си припомни онова произведение на Георги Кирков, в което той пише: „/о/т всичките животни под небето консерваторът е най-практичното: турете го между рая и куп жълтици и бъдете сигурни, че той ще предпочете жълтиците, ще подкупи стражарите на небето и пак ще се промъкне в рая.“. И отправи следното пожелание: „/д/ано никой ляв човек в България не се асоциира никога с консерватора. Дано левите хора в България бъдат хора на промяната, на бъдещето, на солидарността“.

В публикация два дни по-късно „Награда за провокация…“ /в. „Земя“, 29.07./ , подписана от прес-секретарката на „Позитано“  се заявява, че с този призив едва ли не се отхвърляло правото на партията „…да бъде родолюбива, да защитава националния си интерес, суверенитета, държавността, традицията и идентичността“, че изкуствено противопоставяла интернационализма и патриотизма – абсурдни твърдения, нямащо нищо общо с истината.  Разбира се, че никой не може да ни „забрани“ подобни неща, както и че нищо подобно не е имала предвид и носителката на тазгодишната награда „Георги Кирков“, изразявайки собственото си мнение на независима лява журналистка по „конструкцията“ „ляв консерватизъм“.

По тези въпроси нашата Програма от 2008 година е пределно ясна: „/к/ато национално отговорна партия ние оставаме дълбоко свързани с ценностите на родолюбието – с българските народни традиции и добродетели като патриотизма, трудолюбието, ученолюбието, откритостта към света, почтеността, привързаността към семейството, приятелството, гостоприемството, милосърдието, взаимопомощта – така както ги определихме в нашата Програма от 1994 г.“ И още, пак там, в Програмата: „БСП е патриотична партия – наша първостепенна задача е да отстояваме суверенитета и териториалната цялост на българската държава; да се борим за съхраняването и популяризирането на българското културно-историческо наследство и за утвърждаването и развитието на българската идентичност. БСП е чужда на шовинизма и на всички форми на национално високомерие и ксенофобия.“

Във въпросната публикация се съдържат и следните направо удивителни „прозрения“. Заявява ни се, че експерти, политолози и историци смятали, че интернационализмът бил тази част от теорията на марксизма, която била приложима за пролетарските революции през 19-ти и началото на 20-ти век, но днес, в многополюсния свят „/и/ интернационализмът, и глобализмът /забележете – и двете се третират като тъждествени/ отстъпват пред потребностите на националните държави и националните партии“! Теза, в пълен разрез с Програмата на БСП, съгласно която „/б/ългарската социалистическа партия е част от европейската и световната левица. Съвременната глобализация прави невъзможно решаването на ключови проблеми на хората и обществата само на национално равнище. Глобалните предизвикателства изискват глобална солидарност, един нов интернационализъм.“

Второ - подмяна на политическото ръководство. В интервюто от16.08. се обявява, че „/т/ова, което щабът и политическото ръководство сме си поставили като програма максимум е да удвоим общините, в които имаме наш или подкрепен от БСП кмет и поне 1200 съветници“! Но за какво „политическо ръководство“ става дума, след като съгласно Устава на партията не друг, а Националният съвет е този, който осъществява политическата дейност на партията в периода между заседанията на Конгреса. Несъмнено, ключова част от която е определянето на целите за дадени избори въз основа на задълбочен политически анализ и най-сериозно обсъждане, вместо те набързо да бъдат огласявани, при това в твърде обтекаем вид.

В случая, явно под „политическо ръководство“ се има предвид Изпълнителното бюро. Само че съгласно Устава то  осъществява единствено оперативно-политическо ръководство по текущи и имуществени, финансови и стопански въпроси,  които не са от изключителната компетентност на Конгреса или Националния съвет. Нещо повече, Уставът задължава Изпълнителното бюро не само да свиква Националния съвет на заседания , но и да се отчита пред него. На практика нито веднъж през последните три години в НС не беше внесен необходимия отчет, нито за работата на бюрото, нито за разпределението на функциите и отговорностите на всеки от неговите членове– повече от красноречив пример за практиката на пълно пренебрежение на основополагащи уставни норми!

Трето - подмяна на кадровата политика. В цитираното интервю К. Добрев обявява, че откакто е в ръководството на БСП имал мисия – „/д/а възстановим поколенческия баланс и да налагаме нови млади лица в БСП“. Като за целта в кампанията за местните избори сме щели „да изненадаме избирателя с изцяло ново поколение политици“! Хубаво – колкото може повече млади хора на водещи позиции, но къде остана „поколенческия баланс“? Какво стана с уставната норма за равен достъп на социалистите до възможностите за развитие и реализация в съответствие с утвърдени нива и критерии“? С изстраданото разбиране за неотменната необходимост да се пази единството и да се осигурява приемствеността между поколенията в партията?

Необявената цел на въпросната „мисия“ всъщност е чистка на всички в партията, които се осмеляват да се противопоставят на подмяната, която сега се осъществява. Нищо ново под слънцето: всички с памет и с различно мнение се оказват врагове с партиен билет, с болни амбиции за постове, за  вечно пребиваване по трибуни и президиуми и т.н. и т.н. – все „аргументи“, нагнетяващи атмосферата за прокарване на дълбоки разделителни линии в партията, за което да бъдат обвинявани онези, които биват отхвърляни.

Наред с това, в момента ръководството пристъпи към безогледни уволнения на почти всички политически и технически сътрудници от апарата на партията в центъра с претекста за липса на средства след орязаните държавни субсидии Вместо да се потърсят всички възможности за максимално съхраняване на всички нужни и доказали ефективността си кадри, особено предвид предстоящите избори. Все с цел по-нататък ръководството да си формира собствен „екип“, т.е. лично предан персонал. Само че работещите в апарата на БСП са преди всичко политически сътрудници, дълбоко ангажирани с каузата на БСП, а не служители на подчинение на председателя! Отново според Устава: „/п/олитическите сътрудници са членове на партията, работят под ръководството на изборния орган и се отчитат пред него.“

От началото на септември предстоят поредица от заседания на Националния съвет.  Наред с утвърждаването на номинациите на кандидатите за предстоящите избори, необходимо е Изпълнителното бюро да предложи в техния дневен ред да бъдат включени най-неотложните политически въпроси пред БСП в сегашния критичен момент, по които то да внесе необходимите доклади и предложения за решения:

  1. Доклад за актуалната политическа обстановка и съответни предложения за решения относно задачите на партията и организацията на нейната дейност през новия парламентарен сезон до и непосредствено след местните избори. В него, въз основа на сериозен политически анализ, да бъдат предложени целите и задачите за предстоящите избори, които да бъдат обсъдени и утвърдени от Националния съвет.
  2. Доклад с проекторешения за:
  • бюджетна рамка на НС на БСП при 1(един) лев държавна субсидия и други законни източници на финансиране, тъй като досега актуализацията на бюджета, утвърдена от НС, отразява само съкращенията в резултат на връщането на надвзетите от бюджета суми, но не и съкращението на субсидията до 1 лев за глас; както и проект за бюджет на НС на БСП до края на 2019 г.;
  • структура и щат на апарата на НС на БСП (и на областните съвети на БСП), и щатно разписание на работещите в НС на БСП.
  • принципи, критерии и показатели за подбор и оценка на необходимите и доказали ефективността си кадри за незабавно привличане на работа в, това число и на доброволни начала, в НС на БСП и други структури на партията.
  1. Доклад за състоянието и необходимите действия по отношение на обектите на собственост на партията с конкретни мерки в следните направления:
  • пълна инвентаризация на обектите на партийна собственост в столицата и по места с изчерпателно описание на тяхното състояние и на степента на законова осигуреност на правата на собственост на партията върху тях;
  • решение за мораториум върху всякакви сделки с такива обекти преди внасянето в НС на подробна информация с резултатите и заключенията от извършената инвентаризация;
  • предложения за необходимите незабавни действия с оглед съхраняването и стабилизирането /физическо и правно/ на обектите на собственост на партията.
  1. Доклад за местонахождението и състоянието на Архива на БСП за периода от 1990 г. до днес с предложения за гарантиране на неговата цялост и отговорно съхраняване, както и за създаване на организация за неговото систематизиране с оглед регламентираното му ползване по предназначение.

Нека в предстоящата работа до и след изборите именно „отдолу“, по места, организациите издигнат и подкрепят техни, а не посочени „отгоре“ кандидати – истинското условие за успех на изборите; нека сами преценят кой е за промяна и кой върши подмяна; кои са исконните ценности на социалиста и какви ни се натрапват сега…И още нещо – нека съгласните с казаното дотук не се ограничават с одобрение и „загриженост“ „под сурдинка“; нека обявяващите желанията си каква да бъде БСП открито заявят отношението си към ставащото в момента. Оттук нататък отговорността за предстоящите развития е лична, на всеки съвестен член и симпатизант на БСП.

Едно следва да е ясно – докато „бавно но упорито“ ни се натрапва подмяна на същината на партията, също така упорито и неотстъпно ще продължава съпротивата срещу онези, които се мъчат да я осъществяват!

Сподели статията

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

За нас

Вестник "Долина" излиза за първи път на 30 май 2002 година, за да запълни една сериозна ниша на регионалния медиен пазар.

Важна за нас е преди всичко ИСТИНАТА за нещата, проблемите, конфликтите, хората в Казанлък и региона.

Интересува ни всичко, което вълнува, радва, ядосва, нервира или усмихва, носи надежда и вяра на хората, които работят и живеят в Казанлъшката долина.

Надяваме се, че вече сме доказали себе си пред вас и влизаме в сърцето, ума и дома ви като вашата искра на седмицата!

 

Контакти

Последни публикации

Абонамент

Може да се абонирате за новините от kazanlak.co